Brugerrådet, Skibby ældre- og aktivitetscenter
Brugerstyrede centre/huse

Årsmøde

Årsmøde i Brugerrådet onsdag den 11. august 2021 kl. 13.30.

Dagsorden: 

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Formandens beretning
  5. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
  6. Valg:      2 medlemmer og alle suppleanter er på valg.

                         Jytte K. Jensen           modtager genvalg

                          Inge Rasmussen        modtager genvalg

  1.      Nuværende suppleanter:

                         Bent Poulsen             modtager genvalg

                         Elly Søndergaard        modtager genvalg

                         Pia Høier                    modtager genvalg

Øvrige rådsmedlemmer, der ikke er på valg i år:

    -               Jytte Løvhøj

    -               Erna Hjulmand

    -               Per Andersen   

Økonomi:     Kint Pedersen

  1. Indkomne forslag

  2. Eventuelt

Efter mødet serveres kaffe/te og kage, og derefter er der underholdning en times tid.

REFERAT

1. Velkomst.

Formanden - Inge Rasmussen - bød velkommen og var glad for fremmødet (72 personer) og glad for at komme i gang igen. Derefter bad hun om 1 minuts stilhed til minde om dem, vi har mistet før og under Covid-19 i de sidste 2 sæsoner. Derefter var det sangtid med ”Storken sidder på bondens tag”.

2. Rådet foreslog René Køel Jensen, hvilket der var bred enighed om.

Han takkede for valget, og bekræftede, at årsmødet var varslet rettidigt, nemlig med annonce i Lokalavisen Frederikssund og Hornsherred Lokalavis 3 uger før.

3. Valg af stemmetællere.

Jytte K. Jensen, Hanne Olsen og Pia Høier

4. Formandens beretning.

Inge aflagde beretning som følger:

BERETNING 2019/20 & 2020/2021

Årsmødet 2019 blev ikke afholdt i marts 2020 grundet Covid-19.

Derfor skal jeg egentlig afgive beretning for både 2019 og 2020, men jeg ved ikke, hvor mange der er interesseret i at høre, hvad der foregik for mere end 2 år siden.

Men kort kan jeg sige at Brugerrådet konstituerede sig i 2019 med mig (Inge Rasmussen) som formand

Næstformand: Erna Hjulmand

Kasserer: Kint Pedersen

Sekretær: Jytte Løvhøj

Øvrige medlemmer: Per Andersen

Jytte K. Jensen

Suppleanter: Bent Poulsen

Inge Zacho

Elly Søndergaard

Pia Høier

I mellemtiden er Inge Zacho udtrådt af Rådet, så

vi skal vælge en ny suppleant.

Indtil nedlukningen den 12. marts 2020 havde vi haft de sædvanlige arrangementer:

- Evergreens

- Bibliotekshavearrangement

- Fællesarrangementer med Danske Seniorer Skibby

- Forårstur

- Høstfest og julefrokost

og de forskellige hold havde også fungeret med de frivillige undervisere. Lister med

holdstart hænger på ribberne.

Andre aktiviteter var tøjfremvisning ved Danmarks Senior shop og sko m.m. ved Dorte Bille.

Vi har også haft tasker, punge og handsker i kommission fra Bjørn og Bjørn. Fortjenesten går

til køb af små bitter-flasker på Forårsturen.

Danske Seniorer Skibby og Brugerrådet har fordelt opgaverne til de 2 fælles arrangementer i stor enighed, og jeg vil gerne takke alle deltagerne for fremmødet og også hjælperne for deres assistance.

”Den Grønne Folder” er ikke udgivet i 2020 og 2021, men vi holder stadig hjemmesiden ajour. Tidligere har vi brugt 123 hjemmesider, men i 2020 fik vi mulighed for at komme næsten gratis med på Frederikssund kommunes hjemmeside. Det vurderede Rådet var en fordel, da der er nye regler, der skal overholdes vedr. tilgængelighed, det vil bl.a. sige, at man skal kunne få læst teksten op fra alle hjemmesider. Hvis der er interesse, kan vi en dag vise, hvordan www.nyvej7b.dk virker. Vi lægger en liste i dagligstuen, hvor man kan skrive sig på.

Vi udgiver et Orienteringsbrev ca. hver anden måned. Det kan hentes i dagligstuen eller på hjemmesiden og bliver så vidt muligt sendt ud med DSS`s Seniorblad.

Visioner for 2021-22

Vi håber stadig på, at vi kan få renoveret garderoben, men pt. er der ikke noget nyt.

Vi har ikke haft forårstur 2 gange, så vi planlægger en kombitur (forårstur/høstfest/julefrokost), så vi i november måned kører en tur til en kro og spiser frokost.

Dette var min gennemgang af de sidste par år. Jeg vil gerne takke alle for det arbejde hver især har udført.

Jeg håber, at I også fremover vil slutte op om vores aktiviteter og arrangementer, og kaffedamer/mænd søges, så lad os vide hvis I skulle have et par timer i overskud de 3 dage, vi har åbent – det er højst 2 gange på ½ år.

Også en tak til Danske Seniorer Skibby for deres bidrag til det gode samarbejde.

Med disse ord vil jeg afslutte årets beretning til eventuelle opfølgende spørgsmål og til godkendelse.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

5. Fremlæggelse af regnskab.

Kint fremlagde regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer.

2019 gav et lille underskud på kr.460,41,-

2020 gav et overskud på kr. 63.769,08.

Egenkapitalen pr. 31.12.2020 er kr. 166.764,11.

6. Valg

3 rådsmedlemmer er på valg:

Inge Rasmussen Modtager genvalg

Jytte K. Jensen Modtager genvalg

Kint Pedersen Modtager genvalg

7. Nuværende suppleanter

Bent Poulsen Modtager genvalg

Elly Søndergaard Modtager genvalg

Pia Høier Modtager genvalg

Øvrige rådsmedlemmer der ikke er på valg i år:

Erna Hjulmand

Jytte Løvhøj

Per Andersen

Alle ønskede genvalg, og blev genvalgt.

7. Suppleant Inge Zacho er udtrådt af Rådet på grund af flytning.

I stedet ville Ole Mortensen gerne indtræde som suppleant, hvilket blev vedtaget.

8. Indkomne forslag.

Ingen

9. Eventuelt.

Inge forklarede hvorfor Kint, som først annonceret, ikke blev ansvarlig for økonomi, men fortsætter i bestyrelsen som kasserer, idet det ville give en masse vanskeligheder med henblik på vedtægter og bank (oplyst i skriv fra Frivilligforeningen).

Elin Herløv spurgte om der skulle vises Coronapas når man kom i centret. Hertil svarede Kathrine fra Kommunen at det højst ville blive stikprøvekontroller. Og – retningslinierne er efter mødet ændret, så det ikke mere er nødvendigt.

Derefter takkede Inge for god ro og orden og gav 2 fl. vin til René for dirigentjobbet. Også tak til Johannes for musikken.

Vi sluttede af med sangen ”Og pigen sa’e ”Hør Søndenvind”, og herefter var der kaffe/te og

kage, og et kort indlæg fra Boblberg.dk der bl.a. samarbejder med kommunen og Røde Kors

om kontakthjælp. Det er en digital platform, hvor man kan søge forskellige former for hjælp.

Den er gratis og kan til enhver tid slettes, hvis man ikke vil være med mere.

Brochure er i stativet på gangen og på bordet i dagligstuen, hvis man er interesseret.

Efter dette spillede JB Band en lille times tid.

Vi sluttede dagen med at trække det Amerikanske lotteri.

Referent:

Jytte Løvhøj