Brugerrådet, Skibby ældre- og aktivitetscenter

VEDTÆGTER

Vedtægter for
Brugerstyrede centre i Frederikssund Kommune
1: Navn og adresse
1.1.     Brugerrådet, Skibby Ældre- og aktivitetscenter er kommunalt og er beliggende Nyvej 7B, 4050 Skibby.
2: Lovgivningen

2.1. Centeret er et tilbud i henhold til Lov om Social Service § 79 om generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Målgruppen og vedtægterne er fastsat af Frederikssund Kommune i henhold til den nævnte bestemmelse.
3: Formål
3.1.     Centerets formål er:

           At skabe et mødested for ældre borgere med henblik på at være et netværk, dyrke socialt samvær og tilbyde forskellige aktiviteter og kulturelle tilbud for centerets brugere.

3.2.     At stimulere ældre borgere i kommunen til selv at være aktive og skabe rammer for varierende aktiviteter, oplevelser og oplysning, der lægger vægt på udvikling og vedligeholdelse af borgernes sundhed og velbefindende.

3.3.     At være et mødested, hvor brugerne selv har en høj grad af indflydelse.
4: Målgruppen

4.1.     Tilbuddet er for ældre og yngre seniorer (førtidspensionister), efterløns-modtagere og andre personer over 60 år samt disses ægtefæller, kaldet brugerne.

 • 5: Rådet

5.1.     Centeret ledes i det daglige af et Råd.

           Rådet består af 5-7 medlemmer og min. 2 suppleanter, der vælges blandt brugerne.

           Rådet konstituerer sig med en formand, næstformand, sekretær og kasserer.

5.2.     Frederikssund Kommune har overladt til Rådet at sikre, at formålsparagraffen i vedtægterne opfyldes, og at dette sker inden for de økonomiske og fysiske rammer, der er fastsat af Frederikssund Kommune.

           Dette indebærer, at Rådet forestår planlægning og afvikling af arrangementer og aktiviteter på stedet. Rådet er endvidere bemyndiget til fastsættelse af eventuelle kontingenter og brugerbetaling vedrørende diverse arrangementer og fortæring.

 • 6: Valg til Rådet og sammensætning

6.1.     Valg til Rådet afholdes hvert år i februar/marts, hvor centerets brugere indkaldes til et årsmøde.

6.2.     Indkaldelse til årsmødet sker mindst 14 dage før årsmødets afholdelse.

6.3.     Årsmødet skal som minimum have følgende dagsordenspunkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Rådets beretning for det forgangne år
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Valg af medlemmer til Rådet
 5. Valg af suppleanter
 6. Eventuelt

6.4.     Valgperioden er 2 år. Valg afholdes hvert år, idet der i lige årstal vælges 3-4 medlemmer, og i ulige år vælges de resterende medlemmer til Rådet. Rådsmedlemmer kan genvælges. Suppleanter er på valg hvert år og kan genvælges.

6.5.     Hvis der er foreslået et større antal kandidater, end der er på valg, foregår valget ved skriftlig afstemning. Såfremt der er lige så mange opstillede kandidater, som der er på valg, betragtes de opstillede kandidater som valgt uden afstemning.

6.6.     Såfremt der skal foretages skriftlig afstemning, kan hver stemmeberettiget på sin stemmeseddel højst stemme på 2 kandidater. De kandidater, der opnår højeste stemmeantal er valgt.

6.7.     Ved stemmelighed foretages der lodtrækning.

6.8.     På hvert årsmøde vælges min. 2 suppleanter for en 1-årig periode. Suppleanterne er sidestillede.

6.9.     Ved en suppleants indtræden i Rådet fungerer suppleanten som rådsmedlem i resten af det udtrædende rådsmedlems funktionsperiode.

 • 7 Møder

7.1.     Rådsmedlemmerne afholder ca. 10 møder om året. Indkaldelse til ekstraordinære møder kan ske på formandens eller et rådsmedlems initiativ.

7.2.     Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer, se § 13. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

7.3.     Der tages referat af møderne. Referater og dagsordener er offentligt tilgængelige på eventuel opfodring.

 • 8 Forretningsorden

8.1.     Rådet udarbejder selv sin forretningsorden.

 • 9 Økonomi

9.1.     Rådet er ansvarlig for overholdelse af den tildelte budgetramme.

9.2.     Der foretages løbende regnskabsinformation på rådsmøderne.

           Regnskabsformular modtages fra Frederikssund Kommune og udfyldes og sendes retur pr. mail senest 31. januar i året efter regnskabsårets afslutning.

 • 10 Samarbejde

10.1.   Der afholdes møder mellem en repræsentant fra Frederikssund Kommune og formanden for Rådet 2 gange om året.

 • 11 Erstatningsansvar og skader

11.1.   Brugerne skal behandle lokaler m.v. forsvarligt og er erstatningsansvarlig for skader på bygning og inventar efter dansk rets almindelige erstatnings- ansvarsregler.

 • 12 Forsikring

           Såfremt det arbejde de frivillige udfører, har en nytte for kommunen, vil kommunen anses at være sikringspligtig jf. reglerne i arbejdsskadesikringsloven.

 • 13 Vedtægtsændringer

13.1.   Forslag om vedtægtsændringer kan kun fremsendes til Frederikssund Kommune til godkendelse, såfremt hele Rådet er til stede ved beslutningen og mindst 2/3 af rådsmedlemmerne stemmer for forslaget.

 • 14 Ikrafttræden

14.1.   Vedtægterne træder i kraft den 1. april 2022

14.2.   Samtidig ophæves eventuelle tidligere vedtægter og/eller forretningsordener.

           Dato: 2022-03-28          Formand for Rådet              

                                                                                                 Underskrift

                                                                                                 Inge Rasmussen

           Dato: 2022-03-28          For Frederikssund Kommune           

                                                                                                  Underskrift
                                                                                       Anders Munch Skovgren